Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden STC-KNRM:

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn als volgt:

1.1: STC-KNRM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam.

1.2: Opdrachtgever: een wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, die met STC-KNRM onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel een opdracht heeft verstrekt aan STC-KNRM.

1.3: Opdracht: de overeenkomst tussen STC-KNRM en een opdrachtgever, waaronder die tot het verzorgen van een cursus, het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woord.

1.4: Cursus: een door STC-KNRM in het kader van een opdracht verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- en thema- of voorlichtingsdag, workshop dan wel iedere ander vorm van opleiding.

1.5: Deelnemer: een natuurlijke persoon die zich aanmeldt bij STC-KNRM of door een opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een cursus, keuring of examen.

1.6: Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, certificaten van deelname, diploma’s of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een cursus of opdracht wordt verstrekt.

1.7: Consument: een wederpartij, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1: Op alle rechtsbetrekkingen tussen STC-KNRM en de opdrachtgevers/deelnemers, waaronder alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van STC-KNRM en aanmeldingen met betrekking tot cursussen, examens en/of keuringen, zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2: Indien de opdrachtgever zorgt voor de aanmelding van de deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich jegens STC-KNRM deze voorwaarden voor deelnemers aan de deelnemer bekend te maken en ten behoeve van STC-KNRM op te leggen. De opdrachtgever vrijwaart STC-KNRM voor alle aanspraken van de deelnemer, hoe ook genaamd, indien STC-KNRM jegens de deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze voorwaarden wegens schending van de opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

3. Offertes, totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1: Alle door STC-KNRM gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2: STC-KNRM zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3.3: Indien en voor zover een goede (en/of tijdige) uitvoering van de overeenkomst dit volgens STC-KNRM vereist, heeft STC-KNRM het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook begrepen derden, te doen uitvoeren.

3.4: De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STC-KNRM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder het aanmelden van deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats), tijdig aan STC-KNRM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STC-KNRM zijn verstrekt, heeft STC-KNRM het recht de uitvoering van de overeenkomst op de schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens STC-KNRM gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5: STC-KNRM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat STC-KNRM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STC-KNRM kenbaar was of behoorde te zijn.

3.6: Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan STC-KNRM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7: Is bij de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dat is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. STC-KNRM zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, die onbenut is verstreken.

3.8: Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarbij zij in ieder geval ook de gevolgen van deze aanpassingen voor prijs, kwaliteit en tijdstip van uitvoering van werkzaamheden nader regelen. STC-KNRM zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over dergelijke gevolgen inlichten. Aanpassingen van de oorspronkelijke opdracht binden STC-KNRM eerst, nadat deze schriftelijk door STC-KNRM zijn bevestigd, dan wel feitelijk door haar zijn uitgevoerd.

4. Tarieven en prijzen

4.1: STC-KNRM is te allen tijde gerechtigd te overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de opdrachtgever van STC-KNRM een consument is, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

4.2: Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. STC-KNRM is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de wederpartij door te berekenen.

5. Betaling

5.1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van STC-KNRM binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder korting of verrekening.

5.2: Indien niet –of niet volledig- tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is –onverminderd zijn overige verplichtingen jegens STC-KNRM- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3 %.

5.3: In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4: Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoeding/betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.5: Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- executiekosten, alsmede de administratiekosten en buiten gerechtelijke incassokosten, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van schikkingsvoorstellen en het inwinnen van inlichtingen, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150,00.

5.6: Alle geleverde producten, waaronder onderwijsmateriaal, blijven het eigendom van STC-KNRM tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij STC-KNRM ter zake van deze levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

6. Juistheid van de opgegeven informatie

6.1: Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals (maar niet beperkt tot) de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken/aspecten van de door STC-KNRM geleverde dienst(en), geschieden naar beste weten van STC-KNRM. Geringe afwijkingen in deze opgaven vormen geen grond voor ontbinding. Dit geldt ook voor afwijkingen/veranderingen inzake de inhoud van bepaalde trainingen en/of geldigheid van afgegeven of af te geven certificaten, als/indien de betreffende afwijkingen redelijkerwijs nog niet bekend waren bij STC-KNRM ten tijde van de informatieverstrekking door STC-KNRM aan (potentiele) opdrachtgever(s).

6.2: Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door STC-KNRM vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben, kunnen geen reden zijn voor ontbinding. Dergelijke fouten vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

7. Toelating lessen

7.1: STC-KNRM behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van haar voor de betreffende cursus te hanteren toelatingseisen, naar eigen inzicht niet tot een cursus toe te laten. STC-KNRM zal deze toelatingseisen –zo mogelijk- reeds bij de offerte aan de opdrachtgever doen toekomen en in ieder geval steeds ruim voor aanvang van de betreffende cursus aan de opdrachtgever bekend maken. In geval van weigering (door STC-KNRM) van een cursist voor een cursus, zal STC-KNRM indien de opdrachtgever vooraf op de hoogte was van de toelatingseisen, de kosten voor deze –niet gevolgde- cursus onverminderd in rekening brengen bij opdrachtgever, aangezien STC-KNRM op zeer korte termijn de openvallende opleidingsplaats niet meer met een andere deelnemer kan opvullen. Toelating tot een cursus houdt van de zijde van STC-KNRM geen enkele garantie in dat de desbetreffende deelnemer de cursus met goed gevolg zal doorlopen c.q. met een certificaat zal afronden.

7.2: STC-KNRM heeft het recht om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins, het normale verloop van de cursus belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot volledige betaling van het cursusgeld onverlet.

7.3: Deelnemers dienen zich stipt aan de opgegeven les data en lestijden te houden. STC-KNRM is niet gehouden lessen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, geheel of gedeeltelijk te herhalen. Het cursusgeld, ook over de ‘gemiste’ onderdelen blijft door de deelnemer verschuldigd aan STC-KNRM.

8. Overmacht

8.1: Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan STC-KNRM niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan STC-KNRM, wilde en/of politieke stakingen bij STC-KNRM, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan STC-KNRM afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

8.2: STC-KNRM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever(s) verhindert intreedt nadat STC-KNRM haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3: Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STCKNRM langer duurt dan 30 (dertig) dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, al dan niet partieel, te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

8.4: Indien STC-KNRM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het ‘leverbare’ deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als ware het een afzonderlijk contract.

9. Aansprakelijkheid

9.1: Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van STC-KNRM beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het ten laste van STC-KNRM komende eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van STC-KNRM beperkt tot het bedrag van de factuur die STC-KNRM ter zake de werkzaamheden waarbij het voorval zich heeft voorgedaan heeft opgemaakt ten behoeve van de onderhavige opdrachtgever.

9.2: Onverminderd het bepaalde in 9.1), is STC-KNRM niet aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door STC-KNRM samengestelde onderwijsmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van lessen. 9.3: De in 9.1. en 9.2 opgenomen beperkingen en uitsluitingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid (werknemers) van STC-KNRM.

10. Onvoldoende aanmeldingen; Annulering

10.1: Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 50 % van de beschikbare cursusplaatsen) voor een cursus, heeft STC-KNRM het recht een cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. STC-KNRM zal de annulering van de cursus niet later dan een kalenderweek voor de oorspronkelijk geplande aanvang van de cursus aan de deelnemers en/of opdrachtgever meedelen. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

10.2:Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Gezien de onvoorspelbare markt en maritieme wereld zijn wij er ons van bewust dat het niet altijd mogelijk is om op de geboekte datum te komen trainen. Als u een wijziging of annulering wilt doorgeven, neem dan telefonisch of per mail contact op met onze boekingsafdeling.
STC-KNRM treedt met u in overleg om een nieuwe geschikte datum af te stemmen om de cursus te verplaatsen. Mocht dit op korte termijn niet realiseerbaar zijn en de opleiding wordt toch geannuleerd belast STC-KNRM normaliter geen kosten door.
Uitzondering hierop zijn kosten die verbonden zijn aan de geannuleerde training die STC-KNRM bij annulering zelf ook moet voldoen. Denk hierbij aan huur locatie, examineringskosten door derden en no show doorbelastingen externe inhuur, gereserveerde ruimte etc.
STC-KNRM informeert u direct bij de annulering of anders zo snel mogelijk over de gemaakte kosten.

11. Geheimhouding

11.1: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Intellectueel eigendom

12.1: Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt STC-KNRM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2: Alle door STC-KNRM verstrekte stukken, zoals onderwijsmateriaal, presentaties, adviezen, rapporten, schetsen, ontwerpen, software, gegevensdragers, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem –zonder voorafgaande toestemming van STCKNRM- worden verveelvoudigd, verstrekt aan derden en of op andere wijze openbaar gemaakt.

12.3: STC-KNRM behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Geschillenbeslechting

13.1: De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen STC-KNRM en de opdrachtgever, c.q. deelnemer, kennis te nemen. STC-KNRM blijft echter bevoegd de opdrachtgever, c.q. deelnemer, te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, c.q. deelnemer.

14. Toepasselijk recht

14.1: Op elke overeenkomst tussen STC-KNRM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en verleende diensten. De algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden STC-KNRM, april 2013, Rotterdam