Algemene voorwaarden

1 Algemeen en definities
In deze Algemene Voorwaarden hanteren we de volgende definities:
a. STC Training and Consultancy B.V.: STC T&C.
b. Opdrachtgever: iedere partij die STC T&C een opdracht geeft.
c. Opdracht: een van onderstaande categorieën:
• Projecten: technische assistentie, deskundig advies, met inbegrip van educatieve assistentie;
• Cursus of Cursussen: trainingen, opleidingen, cursussen, korte cursussen en soortgelijke opdrachten;
• Programma’s: gemengd programma bestaande uit technische assistentie, deskundig advies en opleiding(en).
d. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
e. EVC: verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die de Opdrachtgever en/of Consument aan STC T&C (heeft) verstrekt en op eventuele volgende overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De enige afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

3 Voorstellen, totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle door STC T&C opgestelde offertes en voorstellen voor een Opdracht zijn vrijblijvend. Elk voorstel en/of offerte van STC T&C vervalt 30 dagen nadat deze is gemaakt, tenzij partijen anders overeenkomen.
3.2 Catalogi, brochures en prijslijsten gelden niet als voorstellen van STC T&C. De betreffende informatie is voor STC T&C slechts bindend indien STC T&C deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Indien de Opdrachtgever een Opdracht toezegt met betrekking tot Cursussen of Programma’s in catalogi, brochures, lijsten, website(s) en soortgelijke bronnen, zal de overeenkomst pas tot stand komen bij het schriftelijk aanvaarden door STC T&C van deze opdracht of bij het begin van de uitvoering daarvan.

4 Technische Assistentie, Deskundig Advies, Gemengde Programma’s
4.1 Annulering door STC T&C of de cliënt
Annulering van een Project of Programma wordt alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk in het contract is overeengekomen, en in een dergelijk geval slechts 5
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
– in uitzonderlijke omstandigheden en
– met een redelijke opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden.
4.2 Wijziging in het contract/Wijzigingen
4.2.1 Wijzigingen in het werkpakket van de Opdracht zijn alleen geldig indien de partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn, documentatie via digitale communicatie inbegrepen.
Indien een wijziging in het werkpakket meerwerk met zich meebrengt, gelden de op dat moment bij STC T&C geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen is.
4.2.2 In een dergelijk geval zal STC T&C de Opdrachtgever op de hoogte brengen voorafgaand aan de wijziging.
4.3 Variatie in werkplanning
Wijzigingen in de werkplanning zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, met inbegrip van digitale communicatiemiddelen. In dat geval zijn de extra kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.4 Gebruik van documenten
Onverlet artikelen 19 en 20 zijn alle door STC T&C verstrekte documenten zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. uitsluitend bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen deze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STC T&C.
4.5 Verzekering
Als de Cliënt een specifieke verzekering vereist bovenop dat wat reeds van kracht is voor STC T&C, zal de opdrachtgever de kosten voor een dergelijke verzekering dragen.
4.6 Gedragscode
Medewerkers van STC T&C zullen zich houden aan redelijke gedragscodes of soortgelijke bepalingen van de Opdrachtgever wanneer zij aanwezig zijn op de voorzieningen van de Opdrachtgever.

5 Cursussen met een open inschrijving in Nederland
5.1 Toepasbaarheid
Dit artikel is van toepassing op Cursussen met een open inschrijving in Nederland.
5.2 Acceptatie
Indien de Opdrachtgever een Opdracht verstrekt, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat STC T&C een dergelijke Opdracht schriftelijk, met inbegrip van digitale communicatiemiddelen, heeft aanvaard of met de uitvoering daarvan aanvangt.
5.3 Annulering door STC
5.3.1 Schriftelijke aanvaarding van de opdracht door STC T&C wordt geacht een voorwaardelijke aanvaarding van de opdracht te zijn, met dien verstande dat voor aanvang van een cursus met open inschrijving, STC T&C zich het recht behoudt om de Cliënt uiterlijk eenentwintig (21) dagen voor de ingangsdatum van de
6
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
Cursus schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat de Cursus niet doorgaat wegens onvoldoende aanmeldingen voor een dergelijke Cursus.
Of er onvoldoende inschrijvingen zijn wordt slechts door STC T&C beoordeeld en STC T&C is niet gebonden aan enige schadevergoeding hiervoor.
5.3.2 STC T&C kan een Cursus annuleren of uitstellen in bijzondere omstandigheden, zoals ziekte van een onmisbare leraar of instructeur.
5.3.3 In geval van annulering door STC T&C zullen de reeds betaalde vergoedingen worden geretourneerd.
5.4 Annulering door de cliënt
De Cliënt kan zijn inschrijving voor een cursus kosteloos annuleren tot eenentwintig (21) dagen voor de geplande start van een specifieke cursus.
In het geval een Opdrachtgever besluit tot het annuleren van zijn inschrijving voor een cursus tussen: tussen de eenentwintig en veertien (21-14) dagen voor de geplande start datum is de Opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annulering op een latere datum is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.
5.5 Gedragscode
Deelnemers aan een Cursus van STC T&C dienen te allen tijde de gedragscode of andere regelgeving die van toepassing is in STC T&C locaties en/of STC T&C -georganiseerde activiteiten in acht te nemen.

6 Cursussen gehouden in Nederland, maar (vooral) open voor internationale inschrijving
6.1 Toepasbaarheid
De bepalingen van artikel 5 zijn van toepassing op cursussen gehouden in Nederland, maar vooral voor diegene die ingericht zijn voor internationale inschrijving tenzij anders vermeld in dit artikel. De verschillen zijn bedoeld om rekening te houden met specifieke gevolgen zoals de noodzaak van een visum en tijdelijk verblijf (hotel en dergelijke) indien geregeld door STC T&C en de gevolgen hiervan in geval van annulering.
6.2 Annulering door STC T&C
De opzegtermijn genoemd in artikel 5.3 voor cursussen geschikt voor internationale inschrijving is 6 weken.
6.3 Annulering door Cliënt
De in artikel 5.3 genoemde opzegtermijn bedraagt zes (6) weken voor kosteloos annuleren. In geval van annulering door de cliënt van een cursus die internationale inschrijving toelaat gedurende de periode van zes (6) weken tot vier (4) weken vóór de geplande start van de cursus, betaalt de cliënt 50% van het cursusgeld en draagt hij/zij de lasten van annulering van residentiële voorzieningen (hotelannulering) indien van toepassing.
In geval van annulering op een latere datum, betaalt de cliënt de volledige kosten van de cursus en draagt hij de lasten van annulering van hotel en soortgelijke woonfaciliteiten, indien van toepassing.
7
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022

7 Op maat gemaakte trainingen en cursussen, georganiseerd buiten Nederland
7.1 Toepasbaarheid
Artikel 5 is van toepassing op Trainingen en Cursussen die buiten Nederland worden gehouden, tenzij in dit artikel uitdrukkelijk anders is bepaald.
7.2 Annuleringen door STC T&C
Schriftelijke aanvaarding van de Opdracht tot het ontwikkelen en/of organiseren van een op maat gemaakte cursus door STC T&C geldt als een voorwaardelijke aanvaarding van de Opdracht met dien verstande dat
– bij onvoldoende deelname aan de cursus STC T&C gerechtigd is de Opdrachtgever uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de Cursus schriftelijk te informeren dat de Cursus wegens onvoldoende deelname aan die Cursus niet doorgaat;
– tenzij de cursus door de cliënt op een overeengekomen forfaitaire basis wordt betaald.
Of er onvoldoende inschrijvingen zijn wordt slechts door STC T&C beoordeeld en STC T&C is niet gebonden aan enige schadevergoeding hiervoor.
7.3 Geen annulering mogelijk voor de Opdrachtgever
Artikel 5.4. is niet van toepassing op deze cursussen.

8 Online cursussen, zowel Open als Business to Business
8.1 Toepasbaarheid
Artikel 5 is van toepassing op Online Cursussen, zijnde Open of Business to Business, tenzij in dit artikel uitdrukkelijk anders is bepaald.
8.2 Annulering door Cliënt
De Opdrachtgever kan zijn inschrijving voor een cursus kosteloos annuleren tot eenentwintig (21) dagen voor de geplande startdatum van een specifieke cursus.
Indien een Opdrachtgever tussen twintig (20) dagen en veertien (14) dagen voor de geplande startdatum van een cursus annuleert, dient de Opdrachtgever 50% van het Cursusbedrag te betalen.
Bij annulering op een latere datum is de Opdrachtgever het volledige bedrag(en) verschuldigd.
8.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van geschikte en up-to-date apparatuur (zoals computer, laptop, etc.), en zo ook voor de beschikbaarheid van geschikte en adequate digitale verbindingen met voldoende snelheid.
8.4 STC T&C is niet verantwoordelijk voor onbeschikbaarheid van een digitale verbinding of platform als gevolg van zaken als stroomstoringen, onderhoud of andere omstandigheden, waaronder tijdelijke onbeschikbaarheid om redenen zoals technische storingen of onderhoud zoals software updates en upgrades van het STC T&C cursus-platform.
8
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
8.5 De kosten van de in het vorige lid genoemde zaken en aansluitingen, inclusief software, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

9 Overeenkomsten met consumenten
9.1 Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
9.1.1 Een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst met een Consument kan te allen tijde geannuleerd en opgezegd worden. STC T&C stuurt de Consument een bevestiging. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De Consument betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Voor alle duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op verzoek van de Consument door STC T&C worden onderbouwd:
Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar Annuleren tot 2 maanden voor aanvang
10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang
20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang
30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang
50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of de Consument aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de
Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of de Consument aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
9
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
9.1.2 Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.
9.1.3 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang is de Consument de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering is de Consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval de Consument deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op verzoek door STC T&C worden onderbouwd.
9.1.4 Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op verzoek van de Consument door STC T&C worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
9.1.5 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
9.1.6 Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de Consument een termijn van veertien dagen waarbinnen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan worden ontbonden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal.
10
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
9.1.7 STC T&C stelt aan de Consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De Consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
9.1.8 Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft de Consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat al is betaald. STC T&C betaalt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen veertien dagen, na de ontbinding terug.
9.1.9 In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient de Consument eventueel van STC T&C ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan STC T&C terug te zenden. STC T&C is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening van de Consument te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Consument aan STC T&C worden voldaan.
9.1.10 Indien de Consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat de Consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van STC T&C aan de Consument van rechtswege ontbonden.
9.1.11 De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt de Consument het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Indien de Consument in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, is de Consument een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan STC T&C verschuldigd.
9.1.12 Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a) de Consument er van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat de Consument verklaart afstand te doen van het recht op ontbinding, en
b) STC T&C de sub a bedoelde verklaring aan de Consument heeft bevestigd.
9.2 Geschillenregeling
9.2.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
9.2.2 Geschillen tussen de Consument en STC T&C over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door STC T&C te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Consument als door STC T&C aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
11
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
9.2.3 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Consument de klacht eerst bij STC T&C heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
9.2.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
9.2.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9.2.6 Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is STC T&C aan deze keuze gebonden.
9.2.7 Wanneer STC T&C een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, vraagt STC T&C de Consument om binnen vijf weken uit te spreken of de Consument daarmee akkoord gaat. STC T&C is na het verstrijken van voornoemde termijn vrij om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
9.2.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9.2.9 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Consument, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

10 Prijsopgaven
10.1 Alle door STC T&C gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en binden STC T&C
derhalve niet met betrekking tot prijs, inhoud, uitvoering en tijdstip van uitvoering, tenzij STC T&C uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.
10.2 Voor een Cursus waarvoor vanwege de aard van de omvang geen
prijsopgave of opdrachtbevestiging is verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging en wordt de factuur geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

11 Aanvulling(en) op de overeenkomst
Op verzoek van de Opdrachtgever zal STC T&C alle gewenste wijzigingen of aanpassingen in de Opdracht aanbrengen, mits het verzoek tot dergelijke wijzigingen of aanpassingen schriftelijk en binnen een redelijke termijn aan STC T&C wordt medegedeeld en redelijkerwijs uitvoerbaar is. STC T&C heeft het recht alle kosten die voortvloeien uit wijzigingen en/of aanpassingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

12 Prijzen
12.1 Alle door STC T&C opgegeven prijzen zijn netto prijzen uitgedrukt in Euro’s,
exclusief belastingen en heffingen zoals:
– toegevoegde waarde belastingen en soortgelijke belastingen;
– bronbelastingen;
– importbelastingen;
12
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
– lokale belastingen, retributies en heffingen;
– alle andere belastingen die hierboven niet zijn inbegrepen;
Dergelijke belastingen komen voor rekening van de Cliënt.
12.2 Kosten die door een bank worden berekend voor de overboeking van betalingen
zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
12.3 Aangeboden prijzen zijn tevens, tenzij anders is overeengekomen in de
hoofdovereenkomst, exclusief de kosten voor
– eten, snacks, drinken, maaltijden en andere consumpties tijdens cursussen en trainingen;
– belastingen, heffingen en retributies en soortgelijke kosten;
– materiaal dat tijdens de Cursus aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld of in het kader van de Cursus door de Opdrachtgever dient te worden verworven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
Deze kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
12.4 Wijzigingen in salarissen, kostprijzen van materialen, wisselkoersen en/of andere
factoren die de prijs van de Opdracht om welke reden dan ook beïnvloeden, geven STC T&C het recht deze wijzigingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Op grond van deze kosten heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden.
12.5 Partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium en/of
afkoopsom overeenkomen.
Indien geen vast honorarium of afkoopsom is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van tijdsbesteding. Het honorarium wordt berekend op basis van de standaard uurtarieven van STC T&C, geldend voor de periodes waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een specifiek uurtarief overeengekomen is.

13 Termijn voor uitvoering
13.1 Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien binnen de looptijd van een overeenkomst tussen partijen een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan geldt deze termijn als indicatie en niet als een vaste termijn. STC T&C behoudt zich het recht voor om in delen of fasen te presteren.
13.2 STC T&C heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat
de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens STC T&C heeft voldaan.
13.3 STC T&C heeft het recht de door haar uit te voeren onderdelen van een Opdracht
op te schorten indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd en indien de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst zijn schriftelijk akkoord moet geven voor de resultaten van de door STC T&C reeds uitgevoerde onderdelen of fasen en een dergelijke goedkeuring nog niet aan STC T&C gecommuniceerd is.
13
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
13.4 STC T&C heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien
de Opdrachtgever niet tijdig alle relevante gegevens en informatie aan STC T&C verstrekt en deze gegevens en informatie relevant zijn voor de uitvoering van de Opdracht door STC T&C of die STC T&C op enigerwijze aan de Cliënt heeft verzocht.
13.5 Alle schade (door vertragingen) die het gevolg is van de in de voorgaande leden
van dit artikel genoemde tekortkomingen van de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever en STC T&C zal deze volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

14 Uitvoering door derden
Indien het naar oordeel van STC T&C de uitvoering van de Opdracht ten goede komt, heeft STC T&C het recht om zonder toestemming van en zonder overleg met de Opdrachtgever derden de opdracht te geven (een deel van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

15 Facturatie en betaling
15.1 Facturen van STC T&C dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum zoals aangegeven door STC T&C, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STC T&C is gerechtigd bij Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden naar eigen inzicht per maand of per kwartaal te factureren. Betaling(en) dienen te geschieden in Euro’s, tenzij overeengekomen in een andere valuta, en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
15.2 In geval van een betalingsachterstand zijn alle betalingsverplichtingen van de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of STC T&C ter zake reeds heeft gefactureerd.
15.3 In geval van een betalingsachterstand aan STC T&C behoudt STC T&C zich het
recht voor, onverminderd de overige aan STC T&C ter beschikking staande rechten en wettelijke maatregelen, de Cliënt de dagelijkse rente in rekening te brengen, welke rente gelijk is aan de leidende “reporente” van de Europese Centrale Bank plus vijf procent met een minimum van de wettelijke rente per jaar over alle verschuldigde bedragen.
15.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die STC T&C maakt om de door de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen te incasseren, komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,-.
15.5 Betalingen door of namens de Opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van
de door STC T&C gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens de gerechtelijke kosten, de door hen verschuldigde rente en vervolgens de openstaande hoofdsommen op basis van de oudste openstaande vordering c.q. factuur, ongeacht eventuele andersluidende instructies van de Cliënt.
15.6 De Opdrachtgever kan slechts binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen
de factuur.
14
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022

16 Valutaomrekening en continuïteit
16.1 Indien de overeengekomen valuta van betaling niet de Euro is, zijn de officiële
valutakoersen van de bank van STC T&C van toepassing.
16.2 STC T&C en de Opdrachtgever bevestigen en stemmen ermee in dat de verplichte
omrekening van de valuta waarnaar wordt verwezen op een factuur op basis van deze overeenkomst in Euro’s geen reden zal zijn voor tussentijdse beëindiging of herziening van deze overeenkomst of vooruitbetaling van enig verschuldigd bedrag op grond van deze overeenkomst, of zal leiden tot aansprakelijkheid van de ene partij jegens de andere partij voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan, tenzij dit uitdrukkelijk tussen STC T&C en de Opdrachtgever is overeengekomen.
16.3 Indien de overeengekomen valuta voor betaling niet de Euro is en indien de
samenstelling en/of definitie van de op de factuur vermelde wisselkoers wordt beïnvloed door wijzigingen of indien deze koers verdwijnt en/of wordt vervangen door een koers van dezelfde of een gelijkwaardige aard, en wijzigingen die de verstrekkende organisatie beïnvloeden, voortvloeiende uit de vaststelling van de wisselkoers van de valuta, vermeld op de factuur ten opzichte van de Euro, in overeenstemming met het Europees recht, de koers die het gevolg is van deze wijzigingen of de vervanging komt automatisch van toepassing.

17 Gebreken; termijnen voor klachten
17.1 De Opdrachtgever dient binnen acht dagen na ontdekking van een gebrek of
afwijking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de Opdracht schriftelijk te verzoeken en met opgave van de redenen. Bij niet-naleving van deze bepalingen vervalt elk recht ter zake.
17.2 Indien een klacht gegrond is, zal STC T&C verdergaan met de uitvoering van
de Opdracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat dit geen zin heeft. De Opdrachtgever dient dit laatste schriftelijk te vermelden.
17.3 Indien de overeengekomen alsnog te leveren diensten niet meer mogelijk of
nuttig zijn, is STC T&C slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 18.
17.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van
de Opdrachtgever zijn de vorderingen van STC T&C en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens STC T&C onmiddellijk opeisbaar.
17.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst dienen ter afdoening van
alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, op basis van de beslissing van STC T&C.
15
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022

18 Aansprakelijkheid
18.1 STC T&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers,
cursisten en studenten op enigerlei wijze oplopen op de locaties van STC T&C of locaties die in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden bezocht.
18.2 STC T&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de
Opdrachtgever ondervindt als gevolg van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van de door of namens STC T&C geleverde diensten, gebruikte leermiddelen of kennisoverdracht.
18.3 De Opdrachtgever vrijwaart STC T&C voor aanspraken van derden op
schadevergoeding als bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel.
18.4 Indien STC T&C aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid in ieder
geval beperkt tot maximaal:
a) dat wat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd;
b) tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, of tenminste dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, indien de schade niet door enige verzekering wordt gedekt, met een maximum van € 200.000,-.
18.5 In afwijking van de bepalingen in lid 4 sub b van dit artikel is in het geval van een
Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
18.6 STC T&C is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan
personen of zaken, en in het bijzonder niet tot vergoeding van indirecte schade.

19 Force majeure
19.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop STC T&C geen invloed heeft en die STC T&C verhindert haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STC T&C vallen daaronder.
19.2 STC T&C heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STC T&C haar verbintenis had moeten nakomen.
19.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STC T&C opgeschort. Indien
de periode waarin nakoming van de verplichtingen door STC T&C door overmacht niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ter zake enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.4 Indien STC T&C bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd afzonderlijk te factureren voor het gedeelte dat reeds is en/of kan worden nagekomen. Cliënt is in een dergelijk geval verplicht een dergelijke factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
16
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022
overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het uitgevoerde of uit te voeren onderdeel geen zelfstandige waarde heeft.
19.5 In geval van bijzondere omstandigheden zoals ernstige epidemische ziekten of
ernstige politieke en/of maatschappelijke ontwrichtingen zullen partijen de gevolgen voor de opdracht bespreken.

20 Geheimhouding
Beide partijen zullen een geheimhoudingsplicht in acht nemen ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen in het kader van hun gezamenlijke overeenkomst of uit een andere bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij (tijdig) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21 Intellectueel eigendom
21.1 Onverminderd de bepalingen in artikel 4.4 van deze Voorwaarden, behoren
alle intellectuele eigendomsrechten op door STC T&C verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, toe aan STC T&C.
21.2 STC T&C behoudt tevens het recht de door de uitvoering van
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22 Clausule van niet inhuren en concurrentie
22.1 De Opdrachtgever zal geen gebruik maken van personen in dienst bij STC T&C
gebruiken gedurende een periode van één jaar na afronding en betaling van de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STC T&C.
22.2 Indien de Opdrachtgever de bepalingen in lid 1 van dit artikel overtreedt, is de
Opdrachtgever STC T&C een boete verschuldigd van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum overschrijding van € 50.000,–. De boete is op het eerste verzoek van STC T&C direct opeisbaar en is onverminderd enig recht of aanspraak van STC T&C op volledige vergoeding van schade, daaronder inbegrepen een vergoeding voor indirecte schade.

23 Beëindiging en ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4.4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20, indien de Opdrachtgever een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, en in geval van faillissement, surséance van betaling tegen betaling of aanwijzing van een curator voor de opdrachtgever of staking of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, heeft STC T&C het recht om, naar haar keuze, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd haar overige rechten hierin, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In dergelijke gevallen is STC T&C voorts gerechtigd onmiddellijke betaling van alle openstaande bedragen te vorderen.
17
Algemene Voorwaarden STC Training & Consultancy – Februari 2022

24 Financiële garantie
Indien er goede redenen zijn om te vermoeden dat de Opdrachtgever niet naar behoren zijn verplichtingen zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht om STC T&C te voorzien van een garantie in de door STC T&C gewenste vorm, op STC T&C’s eerste verzoek en zo nodig dient dergelijke zekerheid aangevuld te worden voor de prestaties van alle verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, is STC T&C gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

25 Ontbinding of nietigheid van de overeenkomst
Na ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, zullen deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven voor zover zij geen zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn om de gevolgen van de ontbinding of nietigheid te reguleren, zoals bijvoorbeeld in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de bepalingen met betrekking tot nakoming, boeteclausules, aansprakelijkheid, geheimhouding, rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht.

26 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
26.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen STC T&C en de Opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing.
26.2 Geschillen tussen STC T&C en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij STC T&C als eiser of verzoeker voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever kiest.
De Partijen zullen echter te allen tijde eerst proberen een minnelijke schikking te treffen
.